روشهای مقاوم سازی – شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

ستون های قرار گرفته در گوشه ساختمان بعلت ظرفیت باربری قائم زیر و هم وظیفه ی متعادل کردن نیروهای برشی افقی وارده، بیشتر در معرض زخم های لرزه ای می باشند. اهمیت اینکار نیکی تنها نمای ظاهری سوراخ ترمیم می‌گردد بلکه سختی و مقاومت کاربر آسیب چشم و همینطور عملکرد لرزه ای هم به بنا بازمی گردد. بنا های منظم نیروی ناشی از زمین لرزه را به طور یکنواخت در سازه پخش می کنند، به این ادله ساختمان در گیر جراحت کمتری خواهد شد. نیروهای بلندشدگی در فونداسیون گسترده ایجادکننده موقعیت بحرانی نیستند مگر این که واژگونی سازه و یا باخت فونداسیون در اثر تغییر‌و تحول مکانهای ناشی از لنگر واژگونی مطرح باشد. علاوه بر این تمام پی در یک پوشش بتنی یکنواخت اصلی تیرهای فونداسیون مقاوم سازی اقتصادی به این معنی که چه ژاکت میشوند. در همین گزینه شمع ها ممکن میباشد تحت گیرایی قرار گیرند. میلگردهای طولی را به تعداد لازم در چهار طرف ستون موجود قرار داده و همین میلگردها به وسیله خاموت موردنیاز به هم بسته می شوند. حتمی به ذکر است زمانی شکاف ها در قسمت پایینی پی ظواهر میشوند، حیاتی قراردادن تیرهای بتنی طولی در زیر آنها، مقاوم سازی رخ میگیرد. استفاده از پیش تنیدگی در فونداسیون مزایای فراوانی از جمله افزایش استمرار بتن، کمتر بعد ها فونداسیون، در اختیار گرفتن رخنه خوردگی در فونداسیون، باربری اکثر عضو پیش تنیده کلیدی هندسه مشابه نسبت به بتن مسلح معمولی، کنترل خیز و تغییر رخ در فونداسیون، ایمنی بالاتر فونداسیون در زلزله، استفاده حداکثر و بهینه از گنجایش مصالح بتنی و کابل ها را به دنبال دارد. همانگونه که اشاره شد، مصالح کامپوزیتی FRP، کاربردهای فراوانی را به جهت مقاوم سازی بنا های بتنی به خویش اختصاص دیتا است. کندن زمین تا سطحی که خرابی شمع مشهود باشد.- لایهبرداری ازسطح شمع تا قسمتهای داخلی آن به شکلی که خرابی وخوردگی کاملاً ازسطح شمع برداشته شود. کلاهکی همانند رخ در پایین آن بایستی اجرا شود تا از پیوستگی آرماتورهای اضافی دارای شمع موجود اطمینان حاصل شود. برای ساختمان های بتنی که قرار است تغییر و تحول کاربری بدهند یا طبقات بنا ای آن قرار میباشد ارتقا پیدا کند؛ بایستی اعتنا داشت که بارهای زنده، ضریب دارای ساختمان و همچنین مرحله عملکرد ساختمان تغییر‌و تحول پیدا می کند. اگر شما هر نوع سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طریق به کار گیری از مقاوم سازی گچی دارید، می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.