پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

مانند: ریختهگری ناصحیح پیستون، خنک کردن کاهش از میزان حتمی به وسیله روغن موجود در فضای کارتر و سیستم خنک کننده و همچنین تهیه فقدان فشار وارده به پیستون که میتواند از تهیه و تنظیم نبودن مقدار تزریق و یا زمانبندی احتراق نشات بگیرد منجر به شکاف خوردگی پیستون میشود. پیستون های آلومینیومی در هر دو نوع، انتقال حرارتی بالایی دارند و شکلپذیری خوبی هم برخوردارند و درنتیجه خطر شکستن آن ها کمتر است، البته قیمتشان نسبت به پیستون های چدنی عمده است. طراحی صحیح و متناسب این بخش نسبت به سیلندر و محفظه احتراق در کیفیت اختلاط هوا و سوخت، احتراق و در عاقبت توان ساخت شده بوسیله پیستون گرفتن موتور تاثیر دارد. پیستونهای چدنی در مقابل فرسودگی مقاومت بیشتری داشته شی کمتری در داخل سیلندر نسبت به پیستونهای آلومینیومی نیاز دارا‌هستند (اصطلاح لقی پیستون به فاصله میان پیستون و جداره سیلندر گفته می شود). دوری از ورود آب و مایعات خنک کننده فضای کارتر به داخل محفظه احتراق. همانگونه که می دانید بالای پیستون گوشه و کنار احتراق می باشد و ترکیب سوخت و هوا می بایست در محفظه احتراق فشرده بشوند تا مهم یک جرقه کوچک شمع ، محترق شوند و موج انفجار حاصله ، پیستون را به ذیل رانده و ایجاد نیرو و انرژی بنماید؛ درصورتیکه قطر پیستون از قطر سیلندر ( قطر بوش سیلندر ) کوچکتر باشد ، هوا و سوخت در زمان فشرده شدن ، از فضای خالی دربین پیستون و سیلندر خارج می شود و مواد احتراق ، فشرده نشده و احتراق به صدق انجام نمی شود؛ از طرف دیگر درصورتیکه قطر پیستون بیشتر از قطر سیلندر باشد ، پیستون درون سیلندر گیر می کند و امکان حرکت پیدا نمی کند. به جهت هر پیستون از هر دو گونه رینگ به کارگیری میشود، ولی تعداد آنها با اعتنا به دسته موتور و حالت آن تغییر تحول میکند. این حلقه عمل جمع کردن روغن از دیواره سیلندر را به جهت جلوگیری از رخنه آن به محفظه احتراق به یاری حلقه دانسیته کامل شدن می کند و درصورتیکه رینگ تراکم جمع کردن روغن را ناقص انجام داده باشد حلقه روغن آن را تام میکند. معضل این پیستون ها به غیر از وزنشان، انتقال حرارتی پایین و پیستون شکسته شکنندگی آنان است. همانگونه که ذکر شد پیستون اولی قطعه متحرک موتور می باشد که باعث میشود تا انرژی آزاد شده از احتراق سوخت در دسترس قرار بگیرد. برای رفع این نقص‌ به این معنی که ایجاد ترکیب سوخت و هوای فشرده و خودداری از گیرکردن پیستون داخل سیلندر ، قطر پیستون را تا آنجا که به بدنه سیلندر گیر نکند پهناور صحیح می کنند و برای تولید ترکیب فشرده سوخت و هوا از رینگ های ظرافت در دیواره پیستون استعمال می کنند. به کارگیری ناصحیح از پیستون و مشتقاتش میتواند از مواردی مانند نقص‌ در سیستم روغنکاری، به کارگیری از روغن نامناسب به جهت خودرو، وجود خلل در سیستم خنککاری و رانندگی اصلی به دور موتور بالا به مدت طولانی نشات بگیرد.