100 متن انگیزشی خاص و زیبا

هیچ چیز به سادگی موفقیتآمیز نخواهد بود مگر این که دست به عمل شوید و همت کنید. اما اگر از تخیلمان استفاده کنیم، فرصتهای ما بی حد و محدودیت خواهند بود. فقط آنهایی که به ماجراهای زندگی به تیتر شانسی از در بین شانس ها نگاه می کنند که خودشان آن را برای خودشان ساخت کرده اند، می توانند کنترل زندگی خویش را تماما در دست بگیرند. هیچ وقت نگو هرگز، چون انحصار ها نیز مثل ترس تنها یک توهم هستند. وصال به قله موفقیت آسان است، به شرط این که روش رسیدن به قله را بشناسی و توانش را نیز داشته باشی. اگر از آنچه انجام می دهی لذت ببری، خودت را نیز دوست خواهی داشت و آرامشی درونی را تجربه خواهی کرد. صرفا راه و روش به انجام رسانیدن یک کار بزرگ همین میباشد که آنچه را انجام میدهید، دوست داشته باشید. راه ترقی نه پرسرعت و نیکی آسان است. سختیها برای این نمیباشند که شما را متوقف کنند و درهم بشکنند، سختیها وجود دارند تا شما را آماده نمایند و رویش و ترقی دهند. توی نقطه امن زندگیت هیچ پیشرفتی وجود نداره، به جهت ترقی نمودن باید توی عمق ترس هات شیرجه بزنی. هیچ وقت برای چیزهایی که می تونی خودت به دست بیاری به کسی التماس نکن! سوال این نمی باشد که چه کسی قرار است به من اذن بدهد؛ بلکه همین هست که چه کسی میتواند مرا متوقف کند. انسان شجاع کسی نمی باشد که احساس ترس نمیکند، بلکه کسی است که بر هراس موفق میشود. حتمی نمیباشد حتماً عالی باشی تا آغاز کنی، ولی حتماً می بایست شروع کنی تا بتوانی عالی باشی. اگه واجب میدونی از آدما به جهت مدتی دور باشی، بدور باش. داشتن هدف ها روشن و از پیش انتخاب شده به جهت وصال به پیروزی ضروری است. آنچه که ما در درونمان به دست میآوریم، حقیقت بیرونی را تغییر و تحول خواهد متن انگیزشی کوتاه داد. تفکراتتان را تغییر تحول دهید تا دنیای شما تغییر و تحول کند. برای نمونه هنگامی که به فردی توصیه میشود حساس جملات انگیزشی را فراموش نکند و نسبت به استفاده از آن‌ها در طی فعالیتهای مختلف روزانه بیتفاوت نباشد، همین شخص به رخ تماماً غیراجباری و مثل وظیفهای شبیه وظایف دیگر به آن پرداخته و پس از تکرار تعدادی جملهی کوتاه به سراغ امور دیگر میرود. جملات انگیزشی و جملات انرژی مثبت از انواع متنهای پرمخاطب و دلنشین هستند که مطالعه هر روزه آن ها می تواند سبب تولید نشاط و شادابی در اشخاص شود. در مسابقه شیر اساسی آهوبسیاری از آهو ها برنده می شوندچون شیر برای خوراک می دودولی آهو برای زندگیپسهدف مهمتر از نیاز است. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط حساس کجا و طریق استفاده از متن انگیزشی روز بخیر دارید، می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.