ارمنی ها از جنگ در قره باغ فرار می کنند

وردیدر ناهابتیان روی صندلی تاشو نشست و منتظر ماند تا بفهمد خانه جدیدش کجاست.

ده ها نفر دیگر او را محاصره کردند که همان کار را می کردند. روسری زنان و ژاکت های گشاد مردانه آنها را به عنوان روستایی نشان می داد. ناهابتیان و خانواده اش در روستای محل زندگی خود در جیوانی ، در لبه شرقی قره باغ ، خوک ، گاو و اسب پرورش دادند.

وقتی نیروهای آذربایجانی حمله خود را آغاز کردند در اواخر سپتامبر برای بازپس گیری کنترل قلمرو ، نهابتیان برای چند هفته در این حادثه به سر بردند. اما سرانجام آنها مجبور به فرار شدند...

Read More